Dziś jest piątek, 01 marca 2024 r.   

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. współadministratorem danych osobowych:
  1. w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Paweł Niemczuk (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
  2. w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie jest Paweł Piotrowski (adres siedziby: ul. Droga Męczenników Majdanka 50, 20-325 Lublin, kontakt: e-mail: wiw.lublin@wiw.lublin.pl, tel: (48) 81 7442885),
  3. w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie jest Tomasz Brzana, (adres siedziby: al. Spółdzielczości Pracy 3, 20 147 Lublin, kontakt: e-mail: lublin.piw@wiw.lublin.pl, tel: (48) 817483748) który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;
 2. w sprawach z zakresu ochrony przetwarzanych danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym lub telefonicznym:
  1. w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 226232481,
  2. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Lublinie: iod@wiw.lublin.pl, tel: 817442885
  3. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie: lublin.piw@wiw.lublin.pl, tel: 817483748
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, Art. 9 ust.1 lit. g, oraz Art.10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na podstawie: Kodeks postępowania administracyjnego tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej tj. z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 36), Ustawy o ochronie zwierząt tj. z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840), Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia tj. z dnia 3 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 149), Ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego tj. z dnia 2 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 242);
 4. dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnymi i archiwach;
 5. w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;
 6. każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 7. mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 8. podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;
 9. Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 2018-05-24 07:00:00
Data opublikowania: 2018-05-24 07:00:00

pobierz w formacie pdf