Dziś jest poniedziałek, 11 grudnia 2023 r.   

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność  cyfrową swojej strony internetowej miw.lpi.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej miw.lpi.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 01.02.2010 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.09.2020 r.

 

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie

Al. Spółdzielczości Pracy 3

20-147 Lublin

tel: 81 748037048

e-mail: lublin.piw@wiw.lublin.pl

http:// miw.lpi.pl

Informacja o dostępności cyfrowej

 

Strona internetowa miw.lpi.pl  jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • brak warstwy tekstowej skanowanych dokumentów (protokoły pokontrolne w zakładce Kontrola w lewym Menu Użytkownika), które zostały opublikowane na stronie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Aplikacje mobilne

 

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Dostępność architektoniczna

 

Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie prowadzi schodami na I piętro i jest możliwe w godzinach pracy urzędu. W budynku nie ma recepcji. W budynku nie ma windy ani platformy przy schodowej, występują bariery architektoniczne.

 

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Występują problemy z zaparkowaniem samochodu.

 

Nie ma przeciwskazań do wstępu na teren Inspektoratu z psem asystującym.

 

Brak jest systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Urząd posiada pętlę indukcyjną

 

W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 26.03.2021 r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: --- r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Wszelkie nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści należy zgłaszać koordynatorowi ds. dostępności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie.

 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej i architektonicznej:

 

Koordynator ds. dostępności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie

Marcin Olszowy

Telefon: 697-032-444

e-mail: ksiegowosc.lublin.piw@wiw.lublin.pl

 

Można zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 2021-03-26 00:00:00
Data opublikowania: 2021-03-26 00:00:00

pobierz w formacie pdf